Testování Covid-19 v SVJ a malých BD

Zaměstnavatel smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým „zaměstnancům“ osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, profesionální antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.

Mezi „zaměstnance“ se pro účely testování řadí i členové statutárního orgánu SVJ/BD i osoby pracující na DPP, DPČ a OSVČ mají znaky „Švarc systému“ (pracují pouze pro jeden subjekt).

Podle aktuálního výkladu se povinnost testování vztahuje i na osoby, které pracují pro SVJ/BD a zároveň mají u jiné právnické osoby hlavní pracovní poměr a u této jiné právnické osoby podstoupují pravidelně samotestování.

Průběžně aktualizované nejčastější otázky a odpovědi k problematice testování zaměstnanců najdete na https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani

Mimořádné opatření a volební období orgánů SVJ a BD

Mimořádné opatření a volební období orgánů SVJ a BD, § 20 zákona č. 191/2020 Sb.

Problematiku končicích funkčních období statutárních orgánů v době mimořádných opatření, která omezují shromažďování osob a tím pádem konání shromáždění a členských schůzí řeší zákon č. 191/2020 Sb. v § 20.

Pokud má v době mimořádného opatření skončit funkční období voleného člena orgánu SVJ nebo BD, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření. (To platí i tehdy, pokud by mělo funkční období skončit do 1 měsíce po skončení mimořádného opatření.) Volený člen může s automatickým prodloužením funkčního období nesouhlasit. Tento nesouhlas musí doručit před skončením funkčního období a k automatickému prodloužení nedojde.

Zákon také řeší specifický případ, kdy volenému členovi skončilo funkční období sice v době trvání mimořádného opatření, ale před nabytím účinnosti tohoto zákona. Takové funkční období se obnoví, ale jen se souhlasem voleného člena a za předpokladu, že v mezidobí nebyl zvolen nebo povolán jiný člen. V případě, že volený člen s obnovením funkce souhlasí, musí doručit svůj souhlas – dnem doručení souhlasu se obnovuje funkční období, které skončí 3 měsíce po skončení mimořádného opatření.

V případě, že se v době mimořádného opatření se rozhodne člen voleného orgánu odejít nebo nesouhlasí s prodloužením či obnovením funkčního období, může statutární orgán zvolit náhradníka do doby zasedání orgánu, který má pravomoc zvolit nového člena (shromáždění, členské schůze) i v případě, že tato možnost není ve stanovách zakotvena. Se zvolením však musí souhlasit všichni členové voleného orgánu (výbor, představenstvo).

Nouzový stav od 5.10.2020

Dne 30.09.2020 vyhlásila Vláda ČR svým usnesením nouzový stav na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Dne 30.09.2020 přijala Vláda ČR krizové opatření č. 392/2020 Sb., kterým se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Po tuto dobu nelze konat shromáždění společenství vlastníků, členské schůze bytových družstev a valné hromady jiných právnických osob s počtem účastníkům vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a s počtem účastníkům vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.

Shromažďování osob od 25.5.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN ze dne 19.05.2020 jsou ode dne 25.05.2020 až do odvolání zakázána shromážděná s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob.
Je však dovoleno konat zasedání shromáždění a členských schůzí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Opatření v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Vážení klienti, vzhledem k rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu v ČR a omezení pohybu osob, zcela rušíme, do odvolání, možnost návštěv v kanceláři naší společnosti.

Vaše požadavky a dotazy řešíme elektronicky. Kontaktní údaje naleznete v dolní části stránky a oddílu Kontakty.

Děkujeme za pochopení, tým společnosti BEKR FACILITY s.r.o.