Podmínky pro výkon funkce členů orgánů BD od 1.7.2023

Změna podmínek pro výkon funkce v obchodní korporaci od 1. července 2023

Novelizací Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále ZOK) platné od 1.7.2023 jsou nově formulovány podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů (§ 46 ZOK).

Tato změna je důležitá a týká se i bytových družstev (dále jen „BD“). Dotčenými orgány jsou představenstvo, kontrolní komise nebo jiný orgán BD zřizovaný stanovami (např. předsedové samospráv apod.). Pravidla se nepoužijí pro delegáty (viz § 677 odst. 5 ZOK). Důraz u členů orgánů je kladen na bezúhonnost, zejména pokud jde o výkon správy cizího majetku nebo pokud jde o trestné činy páchané typicky v souvislosti s podnikatelskou činností. Nadále se již neodkazuje na povinnost splňovat podmínky pro provozování živnosti. Funkcionář nesmí mít udělen zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby,ani zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti, která odpovídá činnostem BD ze strany orgánů veřejné moci ČR, jiného státu EU, státu EHS nebo rozhodnutím mezinárodní organizace. Zákaz nesmí být udělen ani ze strany orgánu veřejné moci jiného státu, pokud důvody pro udělení tohoto zákazu odpovídají podmínkám, za nichž by byl takový zákaz udělen v ČR.

Zároveň funkcionář BD nesmí být odsouzen pro trestný čin:

i. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinností při správě cizího majetku (a to ani z nedbalosti), poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,

ii. daňový, poplatkový nebo devizový,

iii. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou nebo

iv. obdobný trestným činům podle bodů i. až iii. v zahraničí.

Podmínkou výkonu funkce je rovněž to, že není na jeho majetek prohlášen konkurz rozhodnutím vydaným v ČR ani obdobným rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu, aniž by byl tento konkurz zrušen.

  Bude-li v okamžiku účinnosti zákona (tj. 1.7.2023) člen voleného orgánu nezpůsobilý podle § 46 odst. 1 ZOK má o této skutečnosti informovat družstvo do 1 měsíce, tj. do 1.8.2023 a jeho funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od 1. července 2023, tedy 1. října 2023.

  Pokud by byla do funkce zvolena osoba nezpůsobilá z hlediska novelizovaného § 46 ZOK po 1.7.2023 hledělo by se na ni, jako by nebyla zvolena (viz § 155 občanského zákoníku).

  Pokud by člen voleného orgánu ztratil způsobilost až v průběhu výkonu funkce jeho funkce by tímto okamžikem zanikla (viz § 155 občanského zákoníku).

  Vzhledem k závažným důsledkům, které vznikají při nesplnění podmínek k výkonu funkce je kandidátovi a členovi voleného orgánu uložena zákonem informační povinnost:

  a) preventivní (§ 46 odst. 2 ZOK): Ten, kdo se má stát členem voleného orgánu BD, informuje předem před svým zvolením BD o tom, že u něj existují shora uvedené překážky výkonu funkce nebo že u něj existují skutečnosti, které by mohly důvodně ke vzniku těchto překážek vést. Kandidát na funkci je rovněž povinen informovat BD o tom, že je ohledně jeho majetku nebo ohledně majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, vedeno insolvenční řízení, ať již v ČR nebo v zahraničí. Nadále již tedy úpadek není překážkou výkonu funkce – tou je až řešení úpadku likvidačním způsobem – konkurzem a do té doby má právnická osoba možnost uvážit, nakolik je pro ni osoba kandidáta schopna spravovat cizí majetek nebo se do této situace dostal v důsledku přípustného podnikatelského rizika nebo mimořádné události. Překážkou výkonu funkce tak není např. ani oddlužení, v němž jsou dispoziční práva s majetkem ponechána dlužníkovi. Překážkou funkce nebude podobně ani neúspěšné skončení insolvenčního řízení v posledních 3 letech (v případě zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo zastavení insolvenčního řízení ze stejného důvodu). Předkladatel zákona argumentuje zásadou druhé šance;

  b) průběžná (§ 46 odst. 3 ZOK): Člen voleného orgánu je o skutečnostech uvedených shora povinen informovat BD bezodkladně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. Zdůrazňujeme, že člen orgánu by měl podle zákona informovat nejen o vzniklých překážkách výkonu funkce (které bez dalšího vedou k zániku funkce), ale i o skutečnostech, které by ke vzniku těchto překážek mohly vést.

  Dále se zřizuje evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, kterou povede Ministerstvo spravedlnosti. Do této evidence se budou zapisovat osoby, které budou vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu rozhodnutím soudu podle § 63 až § 65 ZOK po 1.7.2023, nebo u kterých je jiná překážka výkonu funkce (zákaz činnosti, odsouzení pro trestný čin, prohlášení konkurzu na jejich majetek). Evidence bude propojena s Rejstříkem trestů a rejstříkem přestupků. Tresty představující překážku výkonu funkce se budou do evidence propisovat automaticky, průpis stávajících údajů má být zajištěn do 1.8.2023. Soudy, které rozhodují o vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až § 65 ZOK, budou zápisy do evidence provádět až po 1.7.2023.

  Důvodem pro zavedení nového informačního rejstříku je požadavek evropské směrnice o digitalizaci, ale také potřeba kontrolního nástroje z pohledu působení osob, u nichž je dána překážka výkonu funkce, v českých obchodních korporacích.

  Rejstříkový soud nebo notář bude počínaje 1.7.2023 při zápisu funkcionáře do obchodního rejstříku zkoumat, zda zapisovaná osoba nefiguruje v této evidenci. V případě překážek výkonu funkce založených v jiném členském státě nebo státě EHP je rejstříkovému soudu nebo notáři dána možnost ověřit existenci překážky výkonu funkce prostřednictvím systému BRIS (Business Registers Interconnection System).

  Vzhledem k tomu, že se v evidenci shromažďují citlivé osobní údaje, bude tento rejstřík neveřejný. Každá osoba ale může požádat Ministerstvo spravedlnosti o vydání výpisu z evidence své osoby, event. o vydání potvrzení, že v evidenci vyloučených osob žádné údaje zapsány nejsou, ani netrvá překážka výkonu funkce. Žádost bude možné podat elektronicky (datovou schránkou, s ověřeným elektronickým podpisem) nebo na Czech Pointu (kontaktní místa veřejné správy).