Co dělat když?

Stal jsem se vlastníkem jednotky (bytu, garáže nebo nebytového prostoru), co je třeba udělat ve vztahu k SVJ a správci?

Je třeba doručit správci, společnosti BEKR FACILITY s.r.o., následující dokumenty (e-mailem, poštou nebo osobně):

  • vyrozumění o provedení vkladu od katastrálního úřadu nebo výpis z katastru nemovitostí
  • předávací protokol se stavy měřidel (teplá a studená voda, teplo) – lze použít vzor
  • vyplněný Formulář pro zavedení nového vlastníka/vlastníků do evidence
  • pokud je prostor ve spoluvlastnictví více vlastníků, je třeba doložit zmocnění společného zástupce – lze použít vzor, viz poznámka níže

Pokud SVJ pro účely vyúčtování služeb eviduje počet osob v domácnosti, je třeba nahlásit počet osob, které budou s vlastníkem užívat byt. 
Předchozí vlastník musí uvést novou kontaktní adresu pro zaslání výsledků vyúčtování služeb.
Na základě těchto dokumentů následně obdržíte měsíční předpis plateb příspěvků na správu domu a záloh s platebními údaji.

Poznámka ke společnému zástupci.
Z odst.2 §1185 občanského zákoníku v platném znění vyplynula, po 1.1.2014, pro spoluvlastníky jednotky povinnost, zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Na základě smlouvy o převodu družstevního podílu jsem se stal členem družstva s právem nájmu k bytu, garáže nebo nebytového prostoru, co je třeba udělat ve vztahu ke správci?

Je třeba doručit správci, společnosti BEKR FACILITY s.r.o., následující dokumenty (e-mailem, poštou nebo osobně):

Spolu s oznámením převodu družstevního podílu je třeba pro účely vyúčtování služeb nahlásit počet osob, které budou s nájemcem užívat byt.
Předchozí nájemce musí uvést novou kontaktní adresu pro zaslání výsledků vyúčtování služeb.
Na základě těchto dokumentů obdržíte nájemní smlouvu a měsíční předpis s výší měsíční platby a platebními údaji.

Jak mám postupovat v případě, když chci změnit výši záloh na služby (studená voda, teplá voda, topení apod.)?

Je třeba doručit správci, společnosti BEKR FACILITY s.r.o., žádost o změnu výše záloh na služby (e-mailem, poštou nebo osobně).
K oznámení lze použít formulář Žádost o změnu výše záloh na služby. Pokud k žádosti nepoužijete uvedený formulář, je třeba v žádosti uvést informace v rozsahu tohoto formuláře.
Individuálně lze měnit výši záloh pouze u služeb, které jsou měřeny poměrovými měřiči, výše záloh na ostatní služby, resp. způsob jejich výpočtu, je obvykle pevně stanoven (např. podle počtu osob, podle plochy bytu apod.).
Na základě žádosti následně obdržíte nový měsíční předpis plateb příspěvků na správu domu a záloh s platebními údaji.

Změnil se počet osob užívajících se mnou byt. Jak mám postupovat při nahlášení zvýšení nebo snížení poštu osob?

Je třeba doručit správci, společnosti BEKR FACILITY s.r.o., oznámení o změně počtu osob (e-mailem, poštou nebo osobně).
K oznámení lze použít formulář Oznámení o změně počtu osob. Pokud k ohlášení nepoužijete uvedený formulář, je třeba v oznámení uvést informace v rozsahu tohoto formuláře.

Dle ustanovení občanského zákoníku § 1177, má vlastník jednotky povinnost oznámit bez zbytečného odkladu SVJ změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě. V takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.
Podle § 2272 občanského zákoníku má nájemce povinnost oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou podle § 22 občanského zákoníku.

Pro účely vyúčtování služeb se podle zákona 67/2013 Sb. osobami míní:

  • nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  • vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Podle § 12 zákona 67/2013 Sb. je povinen nájemce i vlastník oznámit písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.