Nabídka služeb

Správa nemovitostí

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, především správu SVJ a malých BD.

Převzetí domu od původního správce
 • zajištění protokolárního převzetí všech dokumentů a dokladů k domu
 • kontrola domu a provedení pasportizace a fotodokumentace
 • kontrola uzavřených dodavatelských smluv (voda, plyn, elektro atd.), případně doporučení k uzavření nových smluv
 • nové předpisy plateb s platebními údaji pro vlastníky nebo nájemce
 • zajištění provádění plateb v souladu se smlouvou o správě domu (SIPO, inkaso z účtu a pod.)
 • dohoda s původním správcem domu o způsobu provedení vyúčtování služeb
 • kontrola vedení účetnictví v minulých letech (případné doporučení opravy a oprava na základě objednávky)
 • informování všech vlastníků a nájemníků o změně správce, umístění kontaktů na společnost BEKR FACILITY s.r.o. v domě
Nabízené standardní služby

Oblast ekonomicko – správní

 • vedení účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., v platném znění
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur, úhrada faktur
 • vedení evidence vlastníků bytů, garáží a nebytových prostor
 • vedení pasportů domu, jednotek a pozemků
 • zajištění inkasa úhrad předpisů vlastníků
 • sledování salda pohledávek a úhrad vlastníků
 • vypracování čtvrtletních účetních závěrek
 • roční vyúčtování úhrad záloh za služby
 • vyrovnání přeplatků a nedoplatků
 • vedení evidence nebytových prostor, vypracování nájemních smluv pro nebytové prostory, vypracování potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových a společných prostor
 • vypracování roční účetní závěrky a po schválení vložení do rejstříku společenství
 • vypracování ročního rozpočtu pro stanovení měsíčního příspěvku vlastníka a záloh na služby (předpis)
 • vypracování měsíčního předpisu pro jednotlivé bytové jednotky
 • vypracování roční zprávy o hospodaření společenství
 • zajištění advokátního servisu
 • elektronická správa dat objektu pro členy statutárního orgánu i vlastníky

Oblast provozně – technická

 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TV, odvozu odpadu, servis výtahů, STA, apod.)
 • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektů, včetně zimního úklidu chodníků
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • likvidace pojistných událostí
 • zajištění povinných revizí technických zařízení
 • zajištění běžné údržby a oprav společných částí domů
 • zajištění provozu kotelny
 • pravidelné prohlídky domů a vyhodnocení jejich technického stavu, včetně návrhu na opatření
 • vypracovávání návrhu ročního plánu povinných revizí, oprav, rekonstrukcí a modernizace domu včetně předpokládaných výdajů na jejich realizaci
 • vypracování roční zprávy o technické činnosti
 • přijímání hlášení závad a poruch
 • zajištění nabídkových řízení na zhotovitele prací
 • výběr vhodných dodavatelů prací ve spolupráci s představiteli SVJ
 • zajištění technického nebo stavebního dozoru
 • zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem
 • zajištění znaleckého posudku technického stavu nemovitosti
 • zajištění dokumentace k územnímu řízení
 • zajištění dokumentace pro stavební řízení
 • zajištění stavební dokumentace  
 • zajištění kolaudačního řízení
 • právní servis spočívající v přípravě standardní Smlouvy o dílo
Nabízené nadstandardní služby

Oblast ekonomicko – správní

 • vypracování přiznání daně z příjmu právnických osob
 • vypracování přiznání k dani z nemovitosti
 • upomínání dlužných částek, vytváření splátkových kalendářů
 • vedení personální a mzdové agendy účetnictví funkcionářů a zaměstnanců společenství
 • vypracování podkladů pro bankovní úvěr a vypracování reportů požadovaných bankou
 • provádění změn evidence údajů v rejstříku společenství
 • pravidelná týdenní kontrola insolvenčního rejstříku a katastru nemovitostí

Oblast provozně – technická

 • poskytnout příkazci právní servis spočívající v konzultaci Smlouvy o dílo předložené dodavatelem
Předseda SVJ

Zajištění výkonu funkce předsedy SVJ fyzickou osobou.

Za SVJ vůči třetím osobám jedná předseda společenství. Operativní výkon funkce statutárního orgánu v objektu je zajištěn osobou v pracovně právním vztahu s SVJ, tzv. „domovníkem“, nejlépe osobou bydlící v domě a za odměnu schválenou shromážděním. Předseda společenství plně respektuje a řídí se usneseními přijatými na shromáždění, nese odpovědnost vůči orgánům státní správy a třetím osobám. Veškeré důležité záležitosti, jako jsou návrhy rozpočtů na služby a plánů oprav na následující rok, návrhy na rekonstrukce a modernizace apod. předkládá shromáždění k rozhodnutí.