Nová verze klientské sekce

Zprovoznili jsme pro vás novou verzi klientské sekce Integri G5i. Do klientské sekce se přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do verze původní.

Po přihlášení je k dispozici nápověda přístupná v pravém horním rohu pod ikonkou

Pokud ještě nemáte přístup do klientské sekce, kontaktujte nás, přístup vám zřídíme.

Změny v datových schránkách pro roky 2022 a 2023 – aktualizováno

Datová schránka je virtuální elektronická schránka zřízená dle zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v roce 2022

Správce informačního systému datových schránek, nejpozději do 1.3.2022, ve všech datových schránkách právnických osob a podnikajících fyzických osob automaticky povolí přijímání poštovních datových zpráv.

Od nového roku platí, že se fikce doručení nově vztahuje kromě veřejnoprávních datových zpráv i na komunikaci soukromé povahy doručovanou prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv. Nově se poštovní zprávy považují za doručené po 10 dne od dodání datové schránky příjemce.

Změny v roce 2023

Od roku 2023 bude správce informačního systému datových schránek ze zákona automaticky zakládat datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají zřízenou (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty budou mít zřízenou datovou schránku nejpozději do konce března 2023.

Povinné zřízení a používání datových schránek pro občany od 1.1.2023 bude novelizací zákona zrušeno.
Aktualizováno 21.10.2022

ČNB upravila 2T reposazbu

Bankovní rada ČNB na svém zasedání 22.6.2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) na 7,00 %. Nová sazba je platná od 23.6.2022.

Výše dvoutýdenní repo sazby má vliv na výši zákonného úroku z prodlení, který se stanovuje podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to po celou dobu prodlení.

Zákonná výše úroku z prodlení se použije tam, kde není výše úroku z prodlení stanovena smluvním ujednáním.

Přehled vývoje výše úroků z prodlení:

od 1.7.2022 doposud – 15,00%
od 1.1.2022 do 30.6.2022 – 11,75%
od 1.7.2021 do 31.12.2021 – 8,50%
od 1.7.2020 do 30.6.2021 – 8,25%
od 1.7.2019 do 30.6.2020 – 10,00%
od 1.1.2019 do 30.6.2019 – 9,75%
od 1.7.2018 do 31.12.2018 – 9,00%
od 1.1. 2018 do 30.6.2018 – 8,50%
od 1.1.2014 do 31.12.2017 – 8,05%

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky

Podle občanského zákoníku, ve znění novely č. 163/2020 Sb., která nabyla účinnosti ode dne 1.7.2020, je vlastník povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě zodpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt do užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Totéž platí i v případě změny těchto údajů. Oznamovací povinnost je tak uložena ve vztahu ke statutárnímu orgánu SVJ, případně ke správce SVJ.

Z uvedeného vyplývá, že tuto povinnost mají všichni vlastníci jednotek, bez ohledu na to, zda jednotku osobně obývají, či zda jí dále pronajímají.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6. 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů, který nahrazuje právní úpravu uvedenou v zákoně č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Nový zákon č. 37/2021 Sb. s sebou přináší mnoho změn a upřesnění, přičemž mimo jiné také v § 7 vyjmenovává právnické osoby, pro které platí, že skutečného majitele nemají, tedy jej nemusí zapisovat do evidence skutečných majitelů. V tomto výčtu je uvedeno pod písmenem n) i SVJ, a tudíž od 1. 6. 2021 odpadá SV povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích. U již zaevidovaných SV dojde k automatickému výmazu bez náhrady.

Z § 7 však vyplývá, že každá právnická osoba, která zde není uvedena, má skutečného majitele. Povinnost evidence skutečných majitelů tak zůstává i nadále bytovým družstvům (BD). Zákon v případě BD ale zakotvuje nově možnost automatického průpisu údajů z veřejných rejstříků. Do evidence skutečných majitelů se tak automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu BD. Pokud byl skutečný majitel BD zapsán podle zákona č. 304/2013 Sb., tedy před účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb., tedy před 1. 6. 2021, nedojde k automatickému průpisu, pokud o to BD nepožádá soud nebo notáře, který nově může také provádět zápis. I v případě automatického průpisu je však BD povinno kontrolovat, že jsou zapsané údaje správné a aktuální, jelikož zákon nově nedodržení některých povinností sankcionuje.

Testování Covid-19 v SVJ a malých BD

Zaměstnavatel smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým „zaměstnancům“ osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, profesionální antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.

Mezi „zaměstnance“ se pro účely testování řadí i členové statutárního orgánu SVJ/BD i osoby pracující na DPP, DPČ a OSVČ mají znaky „Švarc systému“ (pracují pouze pro jeden subjekt).

Podle aktuálního výkladu se povinnost testování vztahuje i na osoby, které pracují pro SVJ/BD a zároveň mají u jiné právnické osoby hlavní pracovní poměr a u této jiné právnické osoby podstoupují pravidelně samotestování.

Průběžně aktualizované nejčastější otázky a odpovědi k problematice testování zaměstnanců najdete na https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od půlnoci z 26. na 27.3. 2021 začne v České republice „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“, které bude on-line probíhat do 9.4.2021 na portálu https://scitani.cz/.

Pokud se nesečtete online na portálu http://scitani.cz/, musíte od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Účast na sčítání je povinná.

Zápis skutečného majitele

Vzhledem ke stavu projednávání vládního návrhu zákona o evidenci
skutečných majitelů, sněmovní tisk 886, doporučuje Ministerstvo
spravedlnosti společenstvím vlastníků prohlášení o skutečných majitelích
prozatím nepodávat.

Podrobnější a aktualizované informace jsou dostupné na
https://issm.justice.cz/

Shrnutí

V případě BD se budou do evidence skutečných majitelů automaticky „propisovat“ údaje o změně statutárního orgánu z obchodního rejstříku a v případě SVJ zákon předpokládá, že skutečného majitele nemají (povinnost navrhovat k zápisu do rejstříku „skutečného majitele“ tedy bude pro SVJ zrušena). Účinnost zákona je navržena prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení, nastane tedy několik měsíců po vzniku povinnosti SV (povinnost navrhnout k registraci skutečného majitele vzniká k 1.1.2021). I přes tento nesoulad doporučuje Ministerstvo spravedlnosti, aby SVJ skutečného majitele neevidovala – po účinnosti zákona bude tato informace opět z rejstříku vymazána.

Přechod dluhu na nabyvatele jednotky dle § 1186 odst. 2 o. z.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 774/2019, ze dne 28. 7. 2020

I. Ustanovení § 1186 odst. 2 o. z. upravuje zákonný přechod dluhu souvisejícího se správou domu a pozemku v případě převodu jednotky (změnu v osobě dlužníka). V zájmu právní jistoty ustanovení § 1186 odst. 2 o. z. vyžaduje, aby výše dluhů, které na nabyvatele mají přejít, byla doložena potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku, tedy aby nabyvatel znal výši dluhů, které na něj přecházejí. Je-li potvrzení vydáno, přejdou dluhy na nabyvatele ve výši jím doložené, přičemž rozhodující je částka uvedená v potvrzení, proto není důvod rozlišovat mezi dluhy vzniklými před a po účinnosti o. z. V případě, že si nabyvatel od převodce potvrzení nevyžádá, lze mít s přihlédnutím k zásadě stanovené v § 4 odst. 2 o. z. (následek je spojen s vědomostí, kterou by si důvodně osvojila osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé) za to, že na něj dluhy převodce vzniklé do okamžiku vkladu vlastnického práva přejdou, neboť si výši dluhů mohl a měl zjistit.

II. Projednávanou věc je třeba posuzovat podle o. z., ve znění účinném do 30. 6. 2020, i když dluh na příspěvcích spojených se správou domu a pozemku částečně vznikl přede dnem jeho účinnosti (tj. před 1. 1. 2014). Okamžikem rozhodným pro aplikaci ustanovení § 1186 odst. 2 o. z. je okamžik převodu bytové jednotky.

III. Podle § 1186 odst. 2 o. z., ve znění účinném do 30. 6. 2020, přecházejí jen dluhy spočívající v nezaplacených příspěvcích na správu domu a pozemku, nikoli dluhy na úhradu plnění spojených nebo souvisejících s užíváním bytu (služeb).

Pro úplnost je třeba uvést, že s účinnosti od 1. 7. 2020 byl § 1186 o. z. novelizován zákonem č. 163/2020 Sb., který kromě jednoznačnější formulace zákonného přechodu dluhů v odstavci 2 napříště stanovil, že na nabyvatele přecházejí nejen dluhy převodce na příspěvcích na správu domu a pozemku, ale i na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění.

Zdroj:
https://profipravo.cz

Shrnutí

Do 31.12.2013 nepřecházely na nového nabyvatele žádné dluhy.
Od 1.1.2014 do 30.6.2020 přecházely pouze dluhy souvisejícího se správou domu a pozemku.
Od 1.7.2020 přecházejí dluhy souvisejícího se správou domu a pozemku i dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

Podle dalšího publikovaného judikátu pak je pro přechod dluhů rozhodující okamžik účinku převodu vlastnictví, nikoliv okamžik vzniku či splatnosti dluhu. Z toho vyplývá, že pokud dojde k převodu bytu po 1.7.2020, pak už se vyúčtování nerozděluje a zpracovává se pouze 1 vyúčtování, které se doručuje nabyvateli (aktuálnímu vlastníkovi v době zpracování vyúčtování). Pokud ale k převodu bytu došlo před 1.7.2020, pak by se vyúčtování ještě mělo rozdělit.