Podmínky pro výkon funkce členů orgánů BD od 1.7.2023

Změna podmínek pro výkon funkce v obchodní korporaci od 1. července 2023

Novelizací Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále ZOK) platné od 1.7.2023 jsou nově formulovány podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů (§ 46 ZOK).

Tato změna je důležitá a týká se i bytových družstev (dále jen „BD“). Dotčenými orgány jsou představenstvo, kontrolní komise nebo jiný orgán BD zřizovaný stanovami (např. předsedové samospráv apod.). Pravidla se nepoužijí pro delegáty (viz § 677 odst. 5 ZOK). Důraz u členů orgánů je kladen na bezúhonnost, zejména pokud jde o výkon správy cizího majetku nebo pokud jde o trestné činy páchané typicky v souvislosti s podnikatelskou činností. Nadále se již neodkazuje na povinnost splňovat podmínky pro provozování živnosti. Funkcionář nesmí mít udělen zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby,ani zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti, která odpovídá činnostem BD ze strany orgánů veřejné moci ČR, jiného státu EU, státu EHS nebo rozhodnutím mezinárodní organizace. Zákaz nesmí být udělen ani ze strany orgánu veřejné moci jiného státu, pokud důvody pro udělení tohoto zákazu odpovídají podmínkám, za nichž by byl takový zákaz udělen v ČR.

Zároveň funkcionář BD nesmí být odsouzen pro trestný čin:

i. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinností při správě cizího majetku (a to ani z nedbalosti), poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,

ii. daňový, poplatkový nebo devizový,

iii. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou nebo

iv. obdobný trestným činům podle bodů i. až iii. v zahraničí.

Podmínkou výkonu funkce je rovněž to, že není na jeho majetek prohlášen konkurz rozhodnutím vydaným v ČR ani obdobným rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu, aniž by byl tento konkurz zrušen.

  Bude-li v okamžiku účinnosti zákona (tj. 1.7.2023) člen voleného orgánu nezpůsobilý podle § 46 odst. 1 ZOK má o této skutečnosti informovat družstvo do 1 měsíce, tj. do 1.8.2023 a jeho funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od 1. července 2023, tedy 1. října 2023.

  Pokud by byla do funkce zvolena osoba nezpůsobilá z hlediska novelizovaného § 46 ZOK po 1.7.2023 hledělo by se na ni, jako by nebyla zvolena (viz § 155 občanského zákoníku).

  Pokud by člen voleného orgánu ztratil způsobilost až v průběhu výkonu funkce jeho funkce by tímto okamžikem zanikla (viz § 155 občanského zákoníku).

  Vzhledem k závažným důsledkům, které vznikají při nesplnění podmínek k výkonu funkce je kandidátovi a členovi voleného orgánu uložena zákonem informační povinnost:

  a) preventivní (§ 46 odst. 2 ZOK): Ten, kdo se má stát členem voleného orgánu BD, informuje předem před svým zvolením BD o tom, že u něj existují shora uvedené překážky výkonu funkce nebo že u něj existují skutečnosti, které by mohly důvodně ke vzniku těchto překážek vést. Kandidát na funkci je rovněž povinen informovat BD o tom, že je ohledně jeho majetku nebo ohledně majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, vedeno insolvenční řízení, ať již v ČR nebo v zahraničí. Nadále již tedy úpadek není překážkou výkonu funkce – tou je až řešení úpadku likvidačním způsobem – konkurzem a do té doby má právnická osoba možnost uvážit, nakolik je pro ni osoba kandidáta schopna spravovat cizí majetek nebo se do této situace dostal v důsledku přípustného podnikatelského rizika nebo mimořádné události. Překážkou výkonu funkce tak není např. ani oddlužení, v němž jsou dispoziční práva s majetkem ponechána dlužníkovi. Překážkou funkce nebude podobně ani neúspěšné skončení insolvenčního řízení v posledních 3 letech (v případě zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo zastavení insolvenčního řízení ze stejného důvodu). Předkladatel zákona argumentuje zásadou druhé šance;

  b) průběžná (§ 46 odst. 3 ZOK): Člen voleného orgánu je o skutečnostech uvedených shora povinen informovat BD bezodkladně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. Zdůrazňujeme, že člen orgánu by měl podle zákona informovat nejen o vzniklých překážkách výkonu funkce (které bez dalšího vedou k zániku funkce), ale i o skutečnostech, které by ke vzniku těchto překážek mohly vést.

  Dále se zřizuje evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, kterou povede Ministerstvo spravedlnosti. Do této evidence se budou zapisovat osoby, které budou vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu rozhodnutím soudu podle § 63 až § 65 ZOK po 1.7.2023, nebo u kterých je jiná překážka výkonu funkce (zákaz činnosti, odsouzení pro trestný čin, prohlášení konkurzu na jejich majetek). Evidence bude propojena s Rejstříkem trestů a rejstříkem přestupků. Tresty představující překážku výkonu funkce se budou do evidence propisovat automaticky, průpis stávajících údajů má být zajištěn do 1.8.2023. Soudy, které rozhodují o vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až § 65 ZOK, budou zápisy do evidence provádět až po 1.7.2023.

  Důvodem pro zavedení nového informačního rejstříku je požadavek evropské směrnice o digitalizaci, ale také potřeba kontrolního nástroje z pohledu působení osob, u nichž je dána překážka výkonu funkce, v českých obchodních korporacích.

  Rejstříkový soud nebo notář bude počínaje 1.7.2023 při zápisu funkcionáře do obchodního rejstříku zkoumat, zda zapisovaná osoba nefiguruje v této evidenci. V případě překážek výkonu funkce založených v jiném členském státě nebo státě EHP je rejstříkovému soudu nebo notáři dána možnost ověřit existenci překážky výkonu funkce prostřednictvím systému BRIS (Business Registers Interconnection System).

  Vzhledem k tomu, že se v evidenci shromažďují citlivé osobní údaje, bude tento rejstřík neveřejný. Každá osoba ale může požádat Ministerstvo spravedlnosti o vydání výpisu z evidence své osoby, event. o vydání potvrzení, že v evidenci vyloučených osob žádné údaje zapsány nejsou, ani netrvá překážka výkonu funkce. Žádost bude možné podat elektronicky (datovou schránkou, s ověřeným elektronickým podpisem) nebo na Czech Pointu (kontaktní místa veřejné správy).

  Komunikace prostřednictvím datových schránek

  Datové schránky

  Nabízíme všem vlastníkům a nájemcům prostor v domech, které naše společnost spravuje, komunikaci prostřednictvím datových schránek.

  Jste-li majitelem datové schránky a chcete abychom vám písemnosti doručovali do vaší datové schránky, oznamte nám tuto skutečnost.

  Kontakt pro zaslání oznámení Martina Znamenáčková, martina.znamenackova[zavinač]bekrfacility.cz

  Nová verze klientské sekce

  Zprovoznili jsme pro vás novou verzi klientské sekce Integri G5i. Do klientské sekce se přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do verze původní.

  Po přihlášení je k dispozici nápověda přístupná v pravém horním rohu pod ikonkou

  Pokud ještě nemáte přístup do klientské sekce, kontaktujte nás, přístup vám zřídíme.

  Změny v datových schránkách pro roky 2022 a 2023 – aktualizováno

  Datová schránka je virtuální elektronická schránka zřízená dle zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

  Změny v roce 2022

  Správce informačního systému datových schránek, nejpozději do 1.3.2022, ve všech datových schránkách právnických osob a podnikajících fyzických osob automaticky povolí přijímání poštovních datových zpráv.

  Od nového roku platí, že se fikce doručení nově vztahuje kromě veřejnoprávních datových zpráv i na komunikaci soukromé povahy doručovanou prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv. Nově se poštovní zprávy považují za doručené po 10 dne od dodání datové schránky příjemce.

  Změny v roce 2023

  Od roku 2023 bude správce informačního systému datových schránek ze zákona automaticky zakládat datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají zřízenou (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty budou mít zřízenou datovou schránku nejpozději do konce března 2023.

  Povinné zřízení a používání datových schránek pro občany od 1.1.2023 bude novelizací zákona zrušeno.
  Aktualizováno 21.10.2022

  ČNB upravila 2T reposazbu

  Bankovní rada ČNB na svém zasedání 22.6.2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) na 7,00 %. Nová sazba je platná od 23.6.2022.

  Výše dvoutýdenní repo sazby má vliv na výši zákonného úroku z prodlení, který se stanovuje podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to po celou dobu prodlení.

  Zákonná výše úroku z prodlení se použije tam, kde není výše úroku z prodlení stanovena smluvním ujednáním.

  Přehled vývoje výše úroků z prodlení:

  od 1.7.2022 doposud – 15,00%
  od 1.1.2022 do 30.6.2022 – 11,75%
  od 1.7.2021 do 31.12.2021 – 8,50%
  od 1.7.2020 do 30.6.2021 – 8,25%
  od 1.7.2019 do 30.6.2020 – 10,00%
  od 1.1.2019 do 30.6.2019 – 9,75%
  od 1.7.2018 do 31.12.2018 – 9,00%
  od 1.1. 2018 do 30.6.2018 – 8,50%
  od 1.1.2014 do 31.12.2017 – 8,05%

  Oznamovací povinnost vlastníka jednotky

  Podle občanského zákoníku, ve znění novely č. 163/2020 Sb., která nabyla účinnosti ode dne 1.7.2020, je vlastník povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě zodpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt do užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Totéž platí i v případě změny těchto údajů. Oznamovací povinnost je tak uložena ve vztahu ke statutárnímu orgánu SVJ, případně ke správce SVJ.

  Z uvedeného vyplývá, že tuto povinnost mají všichni vlastníci jednotek, bez ohledu na to, zda jednotku osobně obývají, či zda jí dále pronajímají.

  Zákon o evidenci skutečných majitelů

  Dne 1.6. 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů, který nahrazuje právní úpravu uvedenou v zákoně č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

  Nový zákon č. 37/2021 Sb. s sebou přináší mnoho změn a upřesnění, přičemž mimo jiné také v § 7 vyjmenovává právnické osoby, pro které platí, že skutečného majitele nemají, tedy jej nemusí zapisovat do evidence skutečných majitelů. V tomto výčtu je uvedeno pod písmenem n) i SVJ, a tudíž od 1. 6. 2021 odpadá SV povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích. U již zaevidovaných SV dojde k automatickému výmazu bez náhrady.

  Z § 7 však vyplývá, že každá právnická osoba, která zde není uvedena, má skutečného majitele. Povinnost evidence skutečných majitelů tak zůstává i nadále bytovým družstvům (BD). Zákon v případě BD ale zakotvuje nově možnost automatického průpisu údajů z veřejných rejstříků. Do evidence skutečných majitelů se tak automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu BD. Pokud byl skutečný majitel BD zapsán podle zákona č. 304/2013 Sb., tedy před účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb., tedy před 1. 6. 2021, nedojde k automatickému průpisu, pokud o to BD nepožádá soud nebo notáře, který nově může také provádět zápis. I v případě automatického průpisu je však BD povinno kontrolovat, že jsou zapsané údaje správné a aktuální, jelikož zákon nově nedodržení některých povinností sankcionuje.

  Testování Covid-19 v SVJ a malých BD

  Zaměstnavatel smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým „zaměstnancům“ osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, profesionální antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.

  Mezi „zaměstnance“ se pro účely testování řadí i členové statutárního orgánu SVJ/BD i osoby pracující na DPP, DPČ a OSVČ mají znaky „Švarc systému“ (pracují pouze pro jeden subjekt).

  Podle aktuálního výkladu se povinnost testování vztahuje i na osoby, které pracují pro SVJ/BD a zároveň mají u jiné právnické osoby hlavní pracovní poměr a u této jiné právnické osoby podstoupují pravidelně samotestování.

  Průběžně aktualizované nejčastější otázky a odpovědi k problematice testování zaměstnanců najdete na https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani

  Sčítání lidu, domů a bytů 2021

  Od půlnoci z 26. na 27.3. 2021 začne v České republice „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“, které bude on-line probíhat do 9.4.2021 na portálu https://scitani.cz/.

  Pokud se nesečtete online na portálu http://scitani.cz/, musíte od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

  Účast na sčítání je povinná.