Podvodná zpráva do datových schránek

Podvodná zpráva do datových schránek

Od počátku minulého týdne rozesílá obchodní společnost registr subjektů s.r.o., IČO 07880472, se sídlem Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4 z datové schránky identifikátor p3evem5 poštovní datové zprávy společenstvím vlastníků s výzvami k úhradě poplatku ve výši 1.000,– Kč za aktualizaci údajů v „registru subjektů“. Jedná se o podvod, který má v adresátech vyvolat dojem, že jde o výzvu vytvořenou a doručenou státní správou a úhrada je poplatkovou povinností na základě zákona. Ve skutečnosti jde o tzv. „šmejdy“, kteří se podvodně snaží z SVJ vylákat finanční prostředky. Veřejný rejstřík, evidence skutečných majitelů a základní registry státu jsou vedeny a provozovány bez zvláštního poplatku a jsou financovány ze státního rozpočtu ČR. V žádném případě na tyto výzvy nereagujte a nic nehraďte.

Meřiče a ITN

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, jejíž článek 9 se týká Měření týkající se vytápění, chlazení a teplé užitkové vody mimo jiné ukládá:

Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné.

Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.“

Zápis skutečného majitele

Povinnost SVJ do 1.1.2021

V souladu s přijetím zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„), vzniká pro SVJ povinnost.

Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby, tedy také společenství vlastníků jednotek, do informačního systému veřejné správy, a to do 1. 1. 2021. Do té doby jsou všechna SVJ také zákonem osvobozena od případného administrativního poplatku. Není na místě žádný spěch. Nicméně, doporučujeme skutečné majitele oznámit co nejdříve, protože se může časem stát, že bude zápis také zpoplatněn.

Skutečnými majiteli mohu být:

  • osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv ve společenství, nebo  
  • osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo    
  • je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel.

U SVJ budou tedy za skutečné majitele považováni všichni členové výboru nebo předseda společenství.

            Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejným informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Pro splnění této povinnosti je třeba vyplnit elektronický formulář https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular, vytisknout jej, opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit jej Městskému soudu v Praze.