Zápis skutečného majitele

Povinnost SVJ do 1.1.2021

V souladu s přijetím zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„), vzniká pro SVJ povinnost.

Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby, tedy také společenství vlastníků jednotek, do informačního systému veřejné správy, a to do 1. 1. 2021. Do té doby jsou všechna SVJ také zákonem osvobozena od případného administrativního poplatku. Není na místě žádný spěch. Nicméně, doporučujeme skutečné majitele oznámit co nejdříve, protože se může časem stát, že bude zápis také zpoplatněn.

Skutečnými majiteli mohu být:

  • osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv ve společenství, nebo  
  • osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo    
  • je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel.

U SVJ budou tedy za skutečné majitele považováni všichni členové výboru nebo předseda společenství.

            Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejným informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Pro splnění této povinnosti je třeba vyplnit elektronický formulář https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular, vytisknout jej, opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit jej Městskému soudu v Praze.